TIỂU SỬ

Ngài NGUYỄN HỒNG HÀ

Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

tại Osaka, Nhật Bản

Ảnh TLS

Họ và tên

NGUYỄN HỒNG HÀ

Ngày sinh:

21/08/1964

Học vấn:

Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế và Kinh tế quốc tế

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Gia đình:

Có vợ và 01 con gái

Quá trình công tác

03/1990 - 12/1992

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Đông Nam Á, Châu Á và Thái Bình Dương, Học viện Quan hệ quốc tế Việt Nam

01/1994 – 05/1995

Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng, Học viện Quan hệ quốc tế Việt Nam

06/1996 – 02/1997

Quyền Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học, Học viện quan hệ quốc tế Việt Nam

03/1997 – 07/1998

Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Học viện quan hệ quốc tế Việt Nam

06/1999 – 10/2001

Nghiên cứu viên, Học viện quan hệ quốc tế Việt Nam

11/2001 – 01/2005

Bí thư thứ hai, sau đó là Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada

02/2005 – 11/2007

Chuyên viên, Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Việt Nam

12/2007 – 11/2008

Giám đốc, Trung tâm Thông tin, tư liệu, Học viện Ngoại giao Việt Nam

08/2008 – 04/2011

Chánh Văn phòng, Văn phòng, Học viện Ngoại giao Việt Nam

05/2011 – 09/2014

Tham tán, sau đó là Tham tán công sứ, Trưởng Phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

10/2014 – 01/2021

Giám đốc, Nhà khách Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam

02/2021 – nay

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

Học vấn

1981- 1986

Cử nhân Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam

01/1993 – 12/1993

Bằng giảng dạy ngoại ngữ Tiếng Anh, Đại học tổng hợp Sydney, Úc

06/1995 – 05/1996

Thạc sỹ Chính sách công, Trường Nghiên cứu quốc tế cao cấp, Đại học tổng hợp John Hopkins, Hoa Kỳ.

08/1998 – 05/1999

Thạc sỹ Quan hệ quốc tế và Kinh tế quốc tế, Trường Nghiên cứu quốc tế cao cấp, Đại học tổng hợp John Hopkins, Hoa Kỳ.