DANH SÁCH TỔNG LÃNH SỰ QUA CÁC NHIỆM KỲ

STT

Họ và Tên

Nhiệm kỳ

1

Ông Lê Ngọc Thứ 

1997 – 2000

2

Ông Phạm Quang Thọ

2000 – 2003

3

Ông Nguyễn Hồng Phong

2003 – 2007

4

Ông Lê Đức Lưu

2007 – 2010

5

Ông Lê Quốc Thịnh

2010 – 2014

6

Ông Trần Đức Bình

2014 – 2017

7

Ông Vũ Tuấn Hải

2017 – 2021

8

Ông Nguyễn Hồng Hà

2/2021 – 8/2022